Ressursgrunnlag
Written by Kiær Mykleby   

 

Kiær Mykleby forvalter produktiv skog, det meste på midlere og lave boniteter. I tillegg kommer fjellskog med stort innslag av bjørk. Den årlige avvirkningen kan variere fra år til år. Hovedtyngden av avirkningen består av gran. Det blir benyttet mindre flatehogster og lukkede hogster der det er mest egnet. På de felt som ikke egner seg for selvforynging, markberedes feltene og det plantes planter eller sås frø.

Ungskogfelt i Vestre Fautilåsen
timberjackflata_juli_2004_hjemmeside
Foto: ©Anders Kiær

 

Pauline Ulvig Kiær i nyhogget fjellskog i Søkkunddalen.
pauline_i_fjellskoghogst_elgjakten_2002_hjemmeside
Foto: ©Anders Kiær

Skogbruket drives etter Levende Skog standarden. Her er vi i gammel fjellskog som ble gjennomhogget vinteren 1995/-96. Ca. 1/4-del av kubikkmassen ble tatt ved plukkhogst av enkelttrær. Man må gå inn i bestandet får å legge merke til at det har foregått hogst. Tømmeret ble kjørt ut på vinterbilvei som ble anlagt på frossen myr. Da våren kom, var det ingen spor etter veien. Takken for ikke å bygge en permanent skogsbilvei inn i området og for å ha drevet dette området på en særs miljøvennlig måte, er at myndighetene nå vil verne området og frata oss forvaltningsretten over området. Med en slik oppførsel fra myndighetenes side må rådet være å utnytte og eksploatere alle skogområder slik at en ikke mister eiendomsretten og forvaltningen av området. I dette tilfellet kunne saken enkelt vært løst fra myndighetenes side ved å tillate slik forsiktig og miljøvennlig utnyttelse gjennom verneforskriften som skal sørge for bevaring av området.

Last Updated on Monday, 29 April 2013 10:53