Prosjekter
Written by Kiær Mykleby   

Seterfossen Kraftverk

Seterfossen er et samarbeidsprosjekt mellom naboene Ulvig Kiær AS og Mona og Kjell Asgeir Trones.  Konsesjon ble meddelt 15.02.2010.

 

NVE skriver følgende:

 

Ulvig Kiær AS og Mona og Kjell Asgeir Trones har søkt om løyve til å bygge Seterfossen kraftverk i Flåttådalselva i Namsskogan. Kraftverket er planlagt med ei installert effekt på 3,4 MW og vil med dei fastsette vilkåra gje ein årleg produksjon på 10,6 GWh.

Elvestrekninga er relativt brei med svaberg i elvebotnen. Topografien gjer at elva stort sett ikkje er synleg. Det går ein skogsveg inn til planlagt inntak, og røyrgata vil stort sett bli nedgraven i denne vegen. Vegetasjonstypane i området er vurdert til å være vanleg førekommande i Flåttådalen. Det er ikkje funne raudlista artar som er knytt til elvestrengen eller inntaksområdet. Utbygginga vil medføre nokre negative verknader for landskapet. NVE meiner likevel det er mogleg å avbøte desse ved slepp av tilstrekkeleg minstevassføring, og gjennom miljøtilpassing av dei planlagde inngrepa.

NVE meiner fordelane i høve til allmenne interesser er større enn skadane og ulempene ved å bygge kraftverket og gir difor løyve til Seterfossen kraftverk på fastsette vilkår.

 

Vi avventer konsesjonsbehandling for flere prosjekter i samme vasssdrag.  Grunnet mangel på linjekapasitet i denne delen av Namsskogan kommune, vil Seterfossen ikke bli bygget før linjetilknytningen er for dette og de nærliggende prosjektene er avklart.

 

Kolåsmyrfallet Kraftverk

Kolåsmyrfallet er et prosjekt i Søkkunda, en sideelv til Glomma i Stor-Elvdal kommune i Hedmark.

  

Fra konsesjonssøknaden er hentet følgende:


Installert effekt i Kolåsmyrfallet Kraftverk vil for alt. A bli 3,1 MW på generatoren. Produksjonen er beregnet til 11,8 GWh i alternativ A etter at effekten av minstevannføringsforslag er trukket fra. Dette innebærer for alternativ A en reduksjon av CO2 utslippene på 9400 tonn, som igjen tilsvarer utslippet fra 480 nordmenn. Produksjonen dekker i gjennomsnitt forbruket til 590 husstander. Brutto fallhøyde vil bli 97 meter.  Rørgaten planlegges med en diameter på 1300 mm og vil få en lengde på 2100 meter. Det er ikke planlagt noen reguleringer, bortsett fra en mindre regulering i inntaksbassenget på inntil 1 meter. Inntaksbassenget har ved HRV en flate på 1 000 m2 og et volum mellom HRV på kote 565 og LRV på kote 564 på 800 m3.


Vannkraftspotensialet i Søkkunda er allerede utnyttet i snart 100 år i Storfallet med 71 meters bruttofall og Veslefallet med 136 meters fall. Begge disse anleggene ligger nedstrøms for Kolåsmyrfallet.
Rørgaten vil bli gravd ned og traséen planert. Kraftstasjonen vil bli lagt ved elvebredden ved kote 468 som er ved inntaksbassenget til Storfallet Kraftverk. Kraftstasjonen vil få et fundament i betong og overbygning i tre, evt. forblendet med stein og med tre, stål eller skifertak. Alternativt vil det bli benyttet slipplaft som stasjonsvegg over fundament.
Dammen blir utført i betong som en overløpsdam (gravitasjonsdam). Inntaket vil bli utført i betong med nødvendige inntaksrister og en overbygning i tre.

Last Updated on Tuesday, 23 November 2010 00:41